Startpagina

Een fundamentele boodschap

Alle grote wereldgodsdienstenhebben één fundamentele boodschap gemeen.
Chritus, Boeddha, Mohammed en Lao-ste hebben het  allemaal over de transformatie van de geest.

De essentie van het zien en ervaren

Met een intelligentie die de verschijnselen helder ziet
neem je eerst de woorden van al het onderricht tot je, 
door te leren,
zoek je vervolgens een begrip van hun betekenis,
door te reflecteren,
en besef je uiteindelijk hun betekenis,
door te mediteren.

- Padmasambhava (achtste eeuw)

 

Wereldfilosofie

Onthoud dat de Tao, Zen en Tasawuf* parallelle wegen zijn om het menselijk intellect, gevoel en geestelijk leven te cultiveren, om innerlijke rust en vrede te bewerkstelligen hoffelijkheid en respect te stimuleren en zich te bevrijden van onwetendheid en begeerte.

Het richt zich op het bereiken van meesterschap over het ego, constant mededogen, en het verwijderen van alle negativiteit, om eenvoudig als een goed mens te leven. Dat, en niet het vasthouden aan dogma's en bekrompen visies, is de kern van de Tao, Zen en Tasawuf.

Het Soefisme wordt ook wel beschreven als de alchemie van het hart. De innerlijke weg leidt tot de diepe vreugde en liefde van het hart. In het werk van de mysticus en dichter, Rumi is veel kennis over die innerlijke weg verborgen. Rumi is in staat je door middel van taal innerlijke ervaringen te schenken. Taal doet je denken, maar voorbij dit denken ontstaat ruimte  voor 'beseffen'en als gevolg daarvan onstaat een veranderende levenshouding.

Tasawuf: het innerlijk proces van gereinigd worden door God

Geloofs- en ervaringsreligies

Er zijn 'geloofsreligies', die sterk ingrijpen in het menselijk leven, zoals bijvoorbeeld het jodendom, christendom en de islam. Hun persoonlijke goden vertonen zeer menselijke eigenschappen. Tegenover de geloofsreligies staan de ondogmatische 'ervaringsreligies', zoals het hindoeïsme, het taoïsme en het boeddhisme. Hier is de verwerkelijking van de mens het doel. Beide soorten van religie verschillen fundamenteel van elkaar, zowel wat betreft hun doel als wat betreft hun methoden.

De overheersende geloofsreligies zijn allemaal ontstaan in een klein gebied in het Midden-Oosten. Hun politieke brandpunt is de stad Jeruzalem. Hun gemeenschappelijke bron is het Oude Testament( Abraham en een monotheïstisch godsbeeld). Ze worden gekenmerkt door een door God ingestelde wetgeving en een voortdurende strijd om te overleven.

De ervaringsreligies  van het Verre oosten ontstonden ongeveer indezelfde tijd, maar onder veel minder overlevingsdruk, in Noord-India en China. Er waren veel filosofische richtingen en er was grote geestelijke vrijheid. In dergelijke omstandigheden krijgen religies een heel andere gerichtheid. Het doel wordt in dat geval de eigen geest, de ontplooiing van de mens. Daarom zijn er minder regels' van buiten' om  iedereen in een richting te dwingen. In plaats van onomstotelijke geloofsstellingen kunnen verschillende waarheden als nuttig erkend worden voor verschillende situaties en verschillende mensen.

In de huidige spiritualiteit zien we een vermenging van beide religies terug.

Taoïsme en Boeddhisme

Kennis van het  Taoïsme en Boeddhisme is te gebruiken voor een gezonde levensbalans: dit is een balans tussen het denken en handelen, voelen en zijn, tussen de mannelijke en vrouwelijke krachten in ons, onder en boven, tussen zelfbelang en groepsbelang. En het gaat over geloof, spiritualiteit en bezinning en niet alleen om materie en geld. Leven in het hier en nu.

De vanouds met liefde vertrouwden zijn fijnbesnaard,
gevoelig, diep, ondoorgrondelijk.Door hun ondoorgrondelijkheid 
zijn zij slechts als volgt te omschrijven:
zo voorzichtig alsof een winterse stroom oversteken,
zo aarzelend alsof zij de roddel van alle buren vrezen,
zo ingetogen alsof zij slechts op bezoek zijn,
ontdooiend als smeltend ijs, massief als een ruw blok,
diep en weids als een vallei,
ondoorzichtig als troebel water.
troebelheid wordt geklaard door bezinking,
wat rust wordt opgewonden door beroering.

- Loa Tse