Ken jezelf door je denkbeelden

In tegenstelling tot de andere drie wereldbeelden wordt in het incarnationele wereldbeeld geloofd dat materie en Geest nooit van elkaar gescheiden zijn geweest. Materie en geest openbaren en manifesteren elkaar. Dit beeld vertrouwt meer op het ontwaken dan op het ergens bij aansluiten, meer op het zien dan op gehoorzamen, meer op groei in bewustzijn en liefde dan op geestelijken, experts, moraliteit, heilige teksten of rituelen. 

Het codewoord dat in de omschrijving van dit wereldbeeld is simpelweg ' Christus'. Zij die dit wereldbeeld bestrijden zijn vaak aanhangers van de andere drie, maar om drie verschillende redenen. In de christelijke geschiedenis vinden we dit incarnationele wereldbeeld met name bij de vroege oosterse vaders, de Keltische spiritualiteit, vele mystici die gebed combineren met intense sociale betrokkenheid, de franciscanen, vele natuurmystici en eco- spiritualiteit.

Het incarnationele wereldbeeld fundeert christelijke heiligheid op objectieve en ontologische werkelijkheid in plaats van slechts op moreel gedrag. Dat is de enorme winst van dit wereldbeeld. Een daadwerkelijk incarnationeel christendom is altijd een 'handen- uit- de- mouwen'- religie en niet enkel esoterie, geloofssysteem of priesterlijke bemiddeling.

 

Degenen die het priesterlijke wereldbeeld aanhangen zijn over het algemeen de vooruitstrevende, getrainde en ervaren mensen en tradities die het als hun taak zien om te helpen bij het samenbrengen van materie en Geest. Zij houden de wet, de schriften en de rituelen hoog; onder hen bevinden we de goeroes, voorg angers, therapeuten en heilige gemeenschappen.

Mensen van het priesterlijk wereldbeeld helpen ons  om de verbindingen te maken tussen materiele en spirituele wereldbeelden., die niet altijd even voor lief  worden genomen.  De keerzijde van dit wereldbeeld is dat verondersteld wordt dat de twee werelden oom daadwerkelijk gescheiden van elkaar zijn en op een of andere manier bij elkaar gebracht moeten worden( wat ook de betekenis is van het woord 'religie': religio, of re- ligament, en ook aan de wortel ligt van de betekenis van de term'yoga').

De noodzaak van die vereniging is deels van wezenlijk belang uiteraard, maar deze overtuiging creëert ook statusverschillen en de religieuze aanhangers  zijn vaak eerder afhankelijke consumenten, dan oprechte zoekers. Hier zien we waar veel van ons aan denken bij georganiseerde religie of de zelfhulpwereld. Vaak gaat het gepaard met het kopen en verkopen in de tempel, om een nieuwtestamentische metafoor te gebruiken. Het hoeft ons niet te verbazen dat de consumenten van dit wereldbeeld zich in een continuüm bevinden, van zeer gezond naar niet zo bezond, en dat de 'priesters' varieren van uitstekende bemiddelaars tot charlatans.

Tot het priesterlijke wereldbeeld hoort bijna alle georganiseerde religie.

Het spirituele wereldbeeld omvat veel vormen van religie en een aantal idealistische filosofieën die het hoogste belang toekennen aan de geest, het bewustzijn, de onzichtbare wereld achter alle manifestatie. Dit wereldbeeld is ook deels goed, aangezien het de spirituele dimensie niet uit het oog verliest, zoals veel materialisten dat wel doen. Maar als dit te ver doorgevoerd wordy, kan het al te zweverig en bovenaards worden, zonder oog voor alledaagse menselijke behoeften en met een ontkenning van de noodzaak van goede psychologie, antropologie of maatschappelijke thema's rondom vrede en gerechtheid.

Als het spirituele wereldbeeld te serieus wordt genomen is er weinig zorg meer voor de aarde, de naaste, of gerechtigheid, aangezien de wereld grotendeels als een illusie wordt beschouwd. Het spirituele wereldbeeld wordt aangehangen door het hele spectrum van verlichte geesten en esoterische mensen.

Het materiële wereldbeeld: men gelooft dat het uiterlijke, zichtbare universum de ultieme en 'echte' wereld is. Het materiële wereldbeeld heeft ons wetenschapm bouwkunde, medicijnen en beschaving gegeven. Het is echter de laatste jaren zo dominant geworden dat het vaak gezien wordt als het enig mogelijke en volledig adequate wereldbeel.

Het materiële wereldbeeld is geneigd tot het scheppen van op consumptie gerichte en competitieve culturen, die vaak denken in termen van schaarste, aangezien materiële middelen altijd beperkt zijn. Over het algemeen wordt aan het materialistische wereldbeeld vastgehouden in de technocratische wereld en in de gebieden die door zijn aanhangers zijn gekoloniseerd.

Ieder van ons leeft vanuit een impliciet wereldbeeld, een geheel van aannames die je doorgaans onbewust met je meedraagt. Je wereldbeeld is dat vanuit waar of waar doorheen je kijkt. Het wordt voor liefgenomen, en het bepaalt veelal wat je ziet  - en wat je helemaal niet ziet. Het belangrijkste is dat je weet wat je voorkeuren en vooroordelen zijn, want er bestaat niet zoiets als een onbevooroordeeld wereldbeeld. Als je je eigen filters erkent, kun je er compensatie voor vinden. 

Er zijn vier basale wereldbeelden, maar ze staan niet perse helemaal los van elkaar. Sommige mensen halen het beste uit elk van deze wereldbeelden, of combineren ze op een of andere manier, waardoor ze religieuze, etnische en intellectuele grenzen overstijgen.